Toon Hermans stelt nieuwe initiatieven in de sociale economie voor

30 Augustus 2012

Toon Hermans stelt nieuwe initiatieven in de sociale economie voor

Toon Hermans, schepen voor Sociale Tewerkstelling, stelde gisteren een aantal nieuwe initiatieven in de sector van de sociale economie voor. Het Hasselts stadsbestuur heeft zich geëngageerd om de komende jaren extra in te zetten op het bevorderen van het ondernemerschap binnen de sociale economie. Stad Hasselt probeert zo nieuwe jobs te scheppen voor doelgroepwerknemers, kansengroepen enerzijds en het integreren van de sociale economie in het bestaande stedelijke economische weefsel anderzijds en dit ter versterking van de hele lokale economie.

SOCIALE ECONOMIE IN DE KIJKER

Sociale Economie wordt al snel geassocieerd met zwaar gesubsidieerde initiatieven door de overheid om 'sukkelaars' arbeidskansen te geven. Een beeld van een verleden dat menig ondernemer in de sociale economie nog sterk achtervolgt. Niets echter is minder waar. Veel belangrijker is te duiden dat sociale economie bestaat uit een verscheidenheid aan ondernemingen, die naast het ondernemen zelf ? want daarin onderscheiden ze zich amper van een klassieke onderneming ? de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen. Zij stellen de volgende basisprincipes voorop: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid.  Zij onderschrijven het maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de volksmond worden ze dan ook vaak betiteld als tewerkstellingsinitiatieven omdat zij bijzondere aandacht schenken aan de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en aan de duurzaamheid van de tewerkstelling. De meest gekende vormen van ondernemers in de sociale economie zijn o.a. de beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, inschakelingsbedrijven, invoegbedrijven, coöperatieve vennootschappen, vennootschappen met sociaal oogmerk, leerwerkbedrijven, milieuondernemingen in de sociale economie en lokale diensteneconomie ondernemingen.

SOCIALE ECONOMIE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN

De gemeenteraad van de stad Hasselt is akkoord gegaan met het streefdoel ter stimulering van de sociale economie in Hasselt om het aandeel aan overheidsopdrachten binnen de goedgekeurde begroting jaarlijks te laten toenemen met minstens 1%. Tegen einde 2018 is het doelstelling dat minstens 15% van het totale beschikbare budget, aangewend voor overheidsopdrachten, voorbehouden wordt voor sociale economie promotoren. Om deze doelstelling te halen zal een groter aantal overheidsopdrachten worden aanbesteed via het principe van sociale voorkeur en/ of het toepassen van sociale criteria bij overheidsopdrachten. Het sociaal aanbesteden dient bij te dragen tot een verhoogde inschakeling van doelgroepwerknemers. Tegelijkertijd hoopt de stad Hasselt de nodige prikkels te geven tot meer ondernemerschap binnen de sociale sociale economie.

STEUN VOOR NIEUWE INITIATIEVEN

De stad Hasselt wil in haar werkgelegenheidsbeleid voor kansengroepen het accent leggen op meer ondernemerschap binnen de sociale economie. Als regisseur sociale economie/lokale diensteneconomie wil de stad Hasselt de  komende jaren dié sociaal economie ondernemers ondersteunen die nieuwe initiatieven/projecten willen opstarten. Zij moeten daarbij oog hebben voor én jobcreatie voor kansengroepen én voor vernieuwing en inschakeling van hun diensten of productie in het lokaal economisch gebeuren.

KLOOF DICHTEN

Tevens wil het stadsbestuur via deze steunmaatregel de kloof zoveel mogelijk dichten tussen enerzijds de sociaal economie ondernemers en de reguliere ondernemers anderzijds.  Het bestuur is ervan overtuigd dat een nauwere samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bijdraagt tot de versterking van het sociaal economisch weefsel van de stad Hasselt.  M.a.w. het is een win-win situatie voor alle partijen.

Tegelijkertijd wil de stad de komende jaren alles op alles zetten om via werk de voortschrijdende marginalisering van kansengroepen tegen te gaan en dit liefst in samenwerking met alle ondernemers, zowel de sociaal economische als de reguliere en in overleg met de VDAB en het OCMW.  Maw: Investeren in de sociale economie als hefboom voor economische groei en maatschappelijke participatie, ook voor hen die weinig kansen hiertoe hebben.

De stad Hasselt stelt per nieuw initiatief jaarlijks maximum 30.000 EUR ter beschikking  als bijkomende financiering gedurende een maximumperiode van 3 jaar om nieuwe initiatieven binnen de sociale economie alle levenskansen te bieden.  Na 3 jaar worden zij geacht op eigen benen te staan.

DIENST WERKGELEGENHEID & SOCIALE ECONOMIE OP SITE HASSELT

Met een heel eigen stijl van communicatie wil de dienst werkgelegenheid via www.hasselt.be in contact treden met iedere Hasselaar. Werkzoekenden, ondernemers in de sociale economie, een klant die op zoek is naar een passende dienst aan huis of een dienstenaanbieder, er is voor ieder wat wils. Via de webstek wordt aan de burger een schat aan informatie ter beschikking gesteld, gaande van beleid, de mogelijke vormen van steun voor initiatieven in de sociale economie, etc. De website van de dienst werkgelegenheid verwijst werkzoekenden en werkgevers op een eenvoudige manier naar relevante sites die kunnen bijdragen tot het oplossen van de problemen rond werk.  De burger wordt ook op de hoogte gehouden van de samenwerking tussen de stad Hasselt en de VDAB binnen de lokale werkwinkel en er wordt geduid op de positie van OCMW voor zij die het niet makkelijk hebben om hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Ook werkgevers worden via de website uitgenodigd om in contact te treden met het OCMW.

Om een maximum aan interactie tussen de burger en het bestuur (dienst werkgelegenheid) te bewerkstelligen, is het mogelijk om via een formulier opmerkingen of reacties te bezorgen.  De nieuwe webpagina Werkgelegenheid & Sociale Economie is raadpleegbaar vanaf begin oktober 2012.

PRIJS STAD HASSELT

Ondernemers in de sociale economie hebben het moeilijker dan gewone ondernemers om hun zaak te laten floreren en deze onder de aandacht van het grote publiek te brengen.  Daarom doet het stadsbestuur ? als lokale regisseur - de nodige inspanningen om extra aandacht te besteden aan deze sector en lanceert het 'De Prijs Stad Hasselt ? Sociale Economie, Ondernemer van het Jaar'.

Met het installeren van een 'Prijs Stad Hasselt ?Sociale Economie, Ondernemer van het jaar 'xxxx'' wil het stadsbestuur jaarlijks een ondernemer in de sociale economie in de picture plaatsen die het voorbije jaar het best gepresteerd heeft op het vlak van tewerkstelling en bedrijfsvoering en die zich tegelijkertijd het best heeft weten in te schakelen in het stedelijk sociaal economisch weefsel.

Een jury, samengesteld uit leden van het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, zal de diverse kandidaatstellingen beoordelen. Zij stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen op basis van een gemotiveerd advies 1 sociaal economie onderneming voor. De stad zal na beslissing de winnaar persoonlijk op de hoogte brengen.

De 'Prijs Stad Hasselt - Sociale Economie, Ondernemer van het jaar 'xxxx'' zal voor het eerst worden toegekend in 2013. De aanvragen kunnen ingediend worden van 1 tot 31 januari van het lopende jaar. De prijsuitreiking vindt jaarlijks plaats op de laatste vrijdag van de maand maart.

De winnaar ontvangt een geldprijs ter waarde van 1.500 EUR en mag het logo 'Sociale Economie, Ondernemer van het Jaar xxxx' gratis gebruiken in zijn handelsdocumentatie en -communicatie.

De ondernemers in de sociale economie kunnen zich kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier te downloaden, in te vullen en vervolgens op te sturen naar: Stad Hasselt, Dienst Werkgelegenheid Sociale Economie - Lokale Diensteneconomie, Groenplein 1, 3500 Hasselt.