Groene lijnen kleuren bestuursakkoord

04 Februari 2019

Groene lijnen kleuren bestuursakkoord

Vandaag presenteren we met enige trots het nieuwe bestuursakkoord van stad Hasselt voor de volgende zes jaar. Op 14 oktober 2018 haalden we als Groen Hasselt een sterke score, met uiteindelijk vier verkozenen in de gemeenteraad. De volgende jaren zullen zij actief meebouwen aan een groener, duurzamer en meer inclusief Hasselt. Hoe we dat doen, kan je dus op de eerste plaats lezen in het bestuursakkoord. De voorbije weken en maanden hebben deverschillende bestuursploegen (Groen, sp.a, Open Vld en N-VA) samen hun visie op de toekomst van Hasselt uitgeschreven. Die visie omvat honderden acties, klein en groot, die tijdens de zes jaar van deze bestuursperiode als leidraad dienen voor het besturen van deze stad. Het volledige document kan je vanaf maandagavond terugvinden op www.hasselt.be/schepencollege en doorklikken naar ‘bestuursakkoord’. Het opstellen van een bestuursakkoord is -daar moeten we niet flauw over doen- ook compromissen sluiten. Geven en nemen. Het kan dus zijn dat je het misschien niet altijd 100 procent eens bent met elke actie. Maar onze schepenen Joost Venken en Derya Erdogan hebben tijdens de onderhandelingen erover gewaakt dat het programma van Groen een duidelijke stempel heeft gedrukt op het eindproduct. Daar zijn we zeker in geslaagd. Dit bestuursakkoord zet letterlijk en figuurlijk het licht op groen voor zes jaar daadkracht. Enkele acties die er uitspringen: • Parken in nabijheid van de Demer -van Godsheide tot Kuringen- linken we (waar mogelijk fysiek) tot één groot Demerpark.• We onderzoeken hoe we Domein Kiewit en de Platwijers kunnen verbinden via een ecoduct over de Kempische Steenweg.• We koesteren ons onroerend erfgoed en werken in samenwerking met experts en de Hasselaren een beslissingskader uit voor het behoud van onroerend erfgoed in al zijn vormen (gaande van historische sites zoals het Begijnhof over landschappen tot volkscafés).• De enorme troeven en opportuniteiten binnen Hasselt op vlak van cultuur, kunst en erfgoed willen we tot synergie brengen en alle actoren in verbinding brengen met elkaar in het voorbereiden van de kandidatuur van Hasselt als Europese Culturele Hoofdstad 2030.• We maken werk van een masterplan culturele infrastructuur, verspreid over alle kunstvormen.• We bouwen samen met partners een dienstencentrum uit waar mensen in financieel precaire situaties terecht kunnen met hun huisdier voor noodzakelijke medische raadpleging bij een dierenarts, een dierenvoedingsbank en een materialenbank. • We rollen het asbestactieplan uit waarbij we wijkgericht via een ‘nu of nooit’-aanpak aan de slag gaan, onze inwoners sensibiliseren en zelf als stad het goede voorbeeld geven. • We voeren een resultaatsgerichte lage-emissiezone in om de luchtkwaliteit in de stad sterk te verbeteren.• Om het hitte-eilandeffect tegen te gaan nemen we klimaatadaptatiemaatregelen in dichtbebouwde zones die de warmte bijhouden zoals de binnenstad en grote pleinen zoals het Dusartplein: we zoeken naar en benutten alle mogelijkheden om extra bomen en/of struiken te plaatsen. We stimuleren en ondersteunen kleinschalige groene plekjes zoals tegeltuintjes, boomspiegeltuintjes, tiny forests, … die door de omwonenden verzorgd worden. • Stedelijke ruimte is schaars en kan best efficiënt benut worden. Daken zijn in stedelijke omgevingen vaak onbenut, maar kunnen perfect benut worden om energie op te wekken (PV) of om hitte af te koelen (groendak) en daktuinen of zelfs -parkjes of -oases te creëren. • We starten de deelfabriek op en faciliteren de zoektocht naar een locatie. In deze deelfabriek worden verschillende deelinitiatieven (fietsbieb, gereedschapsbibliotheek, repair cafés, …) gehuisvest en is er plaats voor ontmoeting, informatie, uitwisseling, advies, … maar vooral creativiteit en innovatie waardoor de deelfabriek een experimenteerruimte voor de deeleconomie wordt.• Via een structurele aanpak, van sensibiliseren tot sturende maatregelen, het energieverbruik van zowel gezinnen als rechtspersonen meetbaar en blijvend naar beneden te halen.• 0,7 procent van de inkomsten uit de personenbelasting en opcentiemen op onroerende voorheffing zetten we in voor ontwikkelingssamenwerking. • Een kinderkansenfabriek werkt concrete acties om de kinder(kans)armoede in Hasselt te doen dalen.• Uitbouwen van netwerken rond kwetsbare personen om het palet aan sociale zorgmogelijkheden te verruimen en versterken. Tot slot: dit akkoord is een startpunt. We zullen ons maximaal inzetten voor een correcte uitvoering van deze documenten. Dit kan alleen met veel steun van sympathisanten, vrijwilligers en leden uit alle straten en wijken van Hasselt. Samen gaan we vooruit, samen zorgen we voor een ‘Groene Golf’ in Hasselt.