Frank Keunen in Hasseltse gemeenteraad, Arnout Vanreusel uit Hasseltse OCMW-raad

26 Oktober 2016

Frank Keunen in Hasseltse gemeenteraad, Arnout Vanreusel uit Hasseltse OCMW-raad

Het ontslag van Hasselts burgemeester Hilde Claes heeft ook een aantal wijzigingen in de gemeenteraad tot gevolg. Gezien zowel Hilde Claes als Brigitte Smets (toekomstig OCMW-raadsvoorzitter) ontslag namen uit de gemeenteraad is het aan de opvolgers op de lijst van het kartel Helemaal Hasselt (sp.a-Groen-onafhankelijken) om hun plaatsen daar op te nemen. Concreet komt dit erop neer dat Frank Keunen, voorzitter van Groen Hasselt en provincieraadslid, enigszins onverwacht opnieuw zal zetelen in de Hasseltse gemeenteraad. Voor Groen is dit goed nieuws: met hem krijgt de Hasseltse afdeling, naast Derya Erdogan en schepen Joost Venken, een derde lid in de gemeenteraad.

ERVAREN ROT

Frank Keunen komt zeker niet onbeslagen op het ijs: tijdens de vorige legislatuur zetelde Frank ook al als gemeenteraadslid. Hij was er Groen-fractieleider. "Als geboren en getogen Hasselaar, voel ik mij zeer nauw verbonden bij wat leeft in de stad en bij haar inwoners", zegt hij. "Samen met mijn groene collega's wil ik ijveren voor een leefbare stad, een duurzaam klimaat, meer groen en een goede invulling van de publieke ruimte. Vermeld ook zeker dat sociale huisvesting een van de thema's is die me zeer nauw aan het hart liggen", zegt hij.

ACTIEF MAN

De 56-jarige Frank Keunen werkt bij Belfius, houdt van muziek, is een actief sportbeoefenaar (lopen, fietsen, tennissen) en een amateur-zytholoog. "Dat laatste is een duur woord voor bierkenner", lacht hij. "Ik volg sinds dit najaar een cursus van twee jaar over bieren. Hoe ze te degusteren is daarvan slechts een fractie van het geheel. Binnenkort zal ik je hopelijk ook nog eens kunnen uitleggen bij welke gerechten je best welk bier drinkt. Maar nu krijgt de gemeenteraad toch voorrang", verzekert hij.

ARNOUT VANREUSEL: WAARDERING VOOR GROTE KLASSE IN SOCIALE INZET

Arnout Vanreusel was sinds jaar en dag een gewaardeerd OCMW-raadslid van Groen. Nog voor het ontslag van burgemeester Hilde Claes gaf hij te kennen zijn mandaat niet uit te willen doen omwille van persoonlijke redenen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de OCMW-raad zal ophouden te bestaan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en daarom verkoos Groen Hasselt hem niet te vervangen tijdens deze legislatuur. Het gevolg is dus dat Frank Keunen in de gemeenteraad terechtkomt.

ARMOEDEBESTRIJDING & OUDEREN

Arnout werkte als arbeidssocioloog veel met kansarme jongeren en lager geschoolde volwassenen. Tijdens zijn mandaat in de Hasseltse OCMW-raad had hij dan ook ruime aandacht voor armoedebestrijding. Ook de soms problematische situatie van ouderen in de samenleving lag hem na aan het hart. "Als OCMW-raadslid heb ik die voorbije jaren verschillende voorstellen kunnen doen in overleg met de collega's van Helemaal Hasselt en CD&V", zegt hij. "Ik denk dan bv. aan de maaltijdverdeling: we hebben er streng over gewaakt dat de meest vereenzaamde bejaarden ook na de herstructurering van de Dienst Warme Maaltijden nog van een warme maaltijd konden genieten."

Het is slechts één voorbeeld uit een rij van vele. Arnout denkt ook graag en trots terug aan het opstellen van een vroegtijdige zorgplanning in het woonzorgcentrum. "Ik durf wel zeggen dat ik daar nauwgezet op heb toegezien: Zonnestraal is een van de woonzorgcentra geworden die hierin zeer goed scoren. Rond de vluchtelingproblematiek heb ik dan weer samen met de collega's geijverd voor extra inspanningen vanwege Hasselt met betrekking tot de zgn. LOI's, de lokale opvang initiatieven. En bij de daklozenopvang, tot slot, hebben we collegiaal onze schouders gezet onder de heropstart van Café Anoniem."

JESSAZIEKENHUIS

Vanreusel was ook lid van de Raad van Bestuur van het Jessaziekenhuis. Vanuit die hoedanigheid lag hij mee aan de basis van de deelname van Jessa aan een proefproject voor gestructureerd overleg met patiëntenvereningen en de mutualiteiten. "Het was daarbij steeds mijn streven ervoor te zorgen dat het Jessaziekenhuis enerzijds kwalitatief zeer hoogstaande zorg kon blijven aanbieden, maar dat deze zorg anderzijds ook erg betaalbaar zou zijn voor alle lagen van de bevolking", zegt hij. "Samen met de collega's hebben we er tot op heden voor kunnen zorgen dat de supplementen in het Jessaziekenhuis niet verhoogd zijn."

DOSSIERKENNIS

Arnout was ook begaan met de patiëntenveiligheid en hij durft het Jessaziekenhuis bestempelen als een van de beste in Vlaanderen, ook wanneer het om ziekenhuishygiëne en patienveiligheid gaat. "In het algemeen", zegt hij, "was ik gekend als een bestuurder die zowel voor Jessa als voor het OCMW zijn vergaderingen goed voorbereidde, zijn dossiers goed kende en als iemand die probeerde constructieve voorstellen te doen waar er verbeteringen mogelijk waren en dit steeds in overleg met de  collega's."

ECHT EMOTIONEEL BETROKKEN

"Arnout had eigenlijk maar een grote bekommernis: zij die het minder goed hadden. Of het nu ging om daklozen, armen, vluchtelingen of vereenzaamde senioren: zijn emotionele betrokkenheid was echt. Dat merkte ik steeds weer wanneer hij beleidsbeslissingen in de stad telkens opnieuw aftoetste aan de mogelijke gevolgen die zij hadden voor 'zijn' doelpubliek", zegt schepen Joost Venken over de jarenlange samenwerking met Arnout.

OP DE SOCIALE BARRICADEN

"Onverzettelijk, maar nooit onredelijk: zo heb ik Arnout leren kennen", blikt Frank Keunen, voorzitter van Groen Hasselt, op de periode met Arnout Vanreusel terug. "Waar hij - in al zijn vezels een pure Groen-militant - kon, stond hij op de kleine en grote sociale barricaden. In zijn menselijke contacten had hij steevast een minzaamheid die weinigen in de politiek gegeven is. In de OCWM-raad zullen ze een taaie klant kwijt zijn, Groen Hasselt verliest een warme mens en een harde werker."