52 acties voor een fietsvriendelijk Hasselt

22 Juni 2016

52 acties voor een fietsvriendelijk Hasselt

Hoe kan Hasselt uitgroeien tot een echte fietsstad? Op die vraag ontving het Hasseltse stadsbestuur vorig jaar liefst 150 verschillende antwoorden van fietsers. 52 suggesties werden gebundeld tot een fietsactieplan. Met dit plan wil het stadbestuur het komende jaar de fietsveiligheid en het comfort in Hasselt verbeteren en zoveel mogelijk Hasselaren overtuigen om over te stappen op de fiets.

CHARTER 'STERK FIETSBELEID'

Het Hasseltse stadsbestuur ? bij monde van burgemeester Hilde Claes, schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili en schepen van Leefmilieu Joost Venken ? voegde meteen de daad bij het woord. Tijdens de voorstelling van hun fietsactieplan werd al een eerste actie gerealiseerd: de ondertekening van het charter 'Sterk Fietsbeleid'. "Fietsberaad Vlaanderen legde in dit charter de universele uitgangspunten van een sterk fietsbeleid vast", vertelt burgemeester Claes. "Stadsbesturen die het ondertekenen, engageren zich nadrukkelijk om te werken aan een sterk fietsbeleid. Wij geven dat beleid vorm via ons fietsactieplan. Dit plan bestaat uit 52 acties, een symbolisch aantal. Eén actie voor elke week van het komende jaar waarin we zo veel mogelijk Hasselaren motiveren om de fiets te nemen en onze infrastructuur willen verbeteren."

 

 

4 PIJLERS

"Willen we de Hasselaren daartoe overtuigen, dan moeten we ook luisteren naar die Hasselaren", vervolgt schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili. "Vandaar dat we vorig jaar een bevraging hielden. Daarnaast consulteerden we ook een aantal instanties zoals De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, de UHasselt en de lokale politie. Hieruit vloeiden zo'n 150 suggesties, die we grondig op haalbaarheid hebben onderzocht. In samenwerking met het studiebureau Traject werden ze herleid tot 52 concrete acties binnen 4 grote pijlers: innovatie en creativiteit, fietsinfrastructuur, fietsstraten en stallingen.

Het fietsactieplan bevat zowel bestaande initiatieven die verder worden uitgebouwd, maar ook nieuwe ideeën. Wat volgt is een overzicht van de tien meest vernieuwende acties.

** GROENE BOULEVARD

Het fietsvriendelijker maken van de Groene Boulevard is een veelgehoorde suggestie. Ook het stadsbestuur erkent dat er verbeteringen mogelijk zijn. Daarom gaat ze het gesprek aan met wegbeheerder het Agentschap Wegen & Verkeer. Samen gaan ze een voorstel uitwerken om de fietsvriendelijkheid aan de binnenzijde van de Groene Boulevard te verbeteren.

** VEILIGERE FIETSOVERSTEEKPLAATSEN

Er wordt een proefproject opgestart op de Runkstersteenweg en Maastrichtersteenweg waarbij de kruisingen met dubbelrichtingsfietspaden led-lichten krijgen. Deze lichten op wanneer een fietser het de kruising nadert.

** FIETSSTRATEN

Alle straten in de binnenstad, met uitzondering van de voetgangerszone, worden omgevormd tot fietsstraten. In een fietsstraat mogen motorvoertuigen geen fietsers inhalen en is hun maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De eerste fietsstraten worden dit najaar op de as Dorpsstraat-Minderbroederstraat-Paardsdemerstraat-Zuivelmarkt-Badderijstraat en de as Maagdendries-Dokter Willemsstraat-Dorpsstraat-Isabellastraat-Gasthuisstraat ingericht.

** FIETSKLUIZEN

In fietskluizen kunnen bewoners die thuis te weinig plaats hebben hun fiets veilig stallen. Er wordt een proefproject opgestart met vijf fietskluizen. Bij succes breidt het project verder uit.

** FIETSPREMIE

Hasselaren die de nummerplaat van hun auto, motor of bromfiets inleveren, krijgen van de Stad een premie om een fiets te kopen. Deze bedraagt 100 euro voor een gewone fiets, 250 euro voor een elektrische fiets en 400 euro voor een bakfiets of een fiets met fietskar. Dit voorstel wordt dit najaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

** DEELFIETSEN

Een haalbaarheidsstudie moet nagaan of het, naar analogie van een aantal andere grootsteden, ook in de bipool Hasselt-Genk mogelijk is om een fietsdeelsysteem in te richten.

** FIETSERS BELONEN

Wie het goede voorbeeld geeft, wil de Stad graag belonen. Door middel van een token, die gescand wordt telkens je met de fiets naar de binnenstad rijdt, kunnen fietsers punten verzamelen. Die kunnen ze inruilen voor kortingen op bijvoorbeeld culturele voorstellingen.

** MOBIELE FIETSGRAVEERDIENST

In samenwerking met de Preventiedienst wordt een mobiele fietsgraveerdienst opgericht. Die zal naar de wijken trekken om er fietsen te graveren.

** FIETSAMBTENAAR

Binnen de Stad wordt een fietsambtenaar aangesteld. Deze persoon zal zich focussen op de uitvoering en evaluatie van het fietsbeleid. Hij of zij zal ook de verdere uitbouw van het fietsactieplan bewaken.

** HANDHAVING

De politie Limburg Regio Hoofdstad zal meermaals per jaar grootschalige controles uitvoeren op inbreuken die de veiligheid van de fietser in het gedrang brengen.

400.000 EURO

"Uiteraard besef ik dat dit plan erg ambitieus is", aldus El Ouakili. "Een aantal maatregelen kunnen we op korte termijn uitvoeren. Grotere aanpassingen gaan wat meer tijd vragen. De kostprijs voor de uitvoering van dit fietsplan is geraamd op zo'n 400.000 euro."

LOGO

"Ik ben ervan overtuigd dat we met de uitvoering van dit fietsactieplan van Hasselt een echte fietsstad kunnen maken," vervolgt El Ouakili. "Het is de bedoeling dat zowel Hasselaren, studenten, toeristen als mensen die in Hasselt werken, stimuleren om vaker de fiets te nemen. We streven naar een heuse mentaliteitswijziging. Om het plan een visuele uitstraling te geven, werd er ook een logo 'fietsen in Hasselt' ontworpen. Dit logo zal terugkeren bij elke nieuwe actie die we doorvoeren."

FIETSCONGRES

"Bij het opstellen van het actieplan kregen we bijzonder nuttige input van de Hasseltse fietsers," zegt burgemeester Claes. "Wij willen in de toekomst beroep blijven doen op deze groep. Daarom organiseren we dit najaar een fietscongres. Iedereen die een suggestie voor het fietsactieplan deed, wordt persoonlijk uitgenodigd. Tijdens dit infomoment stellen we het actieplan voor en komen ze te weten wat er met hun suggesties is gebeurd. Maar we willen van deze mensen ook echte fietsambassadeurs maken die we blijven betrekken bij de uitvoering en uitbreiding van ons plan. Uiteraard kunnen ook Hasselaren die destijds geen suggestie indienden, zich engageren als ambassadeur."

FIETSEN IS WINNEN

"Deze ambassadeurs moeten anderen helpen overtuigen om te kiezen voor de fiets", besluit schepen van Leefmilieu Joost Venken. "Argumenten zijn er genoeg. De fiets is, zeker voor een verplaatsing doorheen onze binnenstad, het snelste vervoersmiddel geworden. Je verliest geen tijd in de file of met de zoektocht naar een geschikte parkeerplaats. Wie met de wagen rijdt, wordt geconfronteerd met stijgende brandstofprijzen, een intensiever onderhoud, verzekering, taksen ? Terwijl wie de fiets neemt alleen maar wint. Zo geven heel wat bedrijven een fietsvergoeding aan hun werknemers, is fietsen goed voor je gezondheid en uiteraard ook goed voor het milieu. Hoe meer mensen de fiets nemen in plaats van de auto, hoe minder geluids- en verkeershinder."